Bestuursverslag  (ANBI)

Beleidsplan 2017 tm 2022 Stichting Zwerfdieren in Dahab

Naam stichting:                Stichting Zwerfdieren in Dahab / Stichting Zwerfdieren Welzijn (vanaf 2020)
RSIN Nummer:                 8522.49.317
KvK Nummer:                   56669593
Adres:                                 Van Beuningenlaan 18, 3768 GG  SOEST
Website:                             www.zwerfdierenindahab.nl
E-mail:                               info@zwerfdierenindahab.nl

 

Doelstelling:  De stichting heeft tot doel geld in te zamelen en acties uit te voeren die  bijdragen aan verbetering van dierenwelzijn voor zwerfdieren (en meer specifiek straathonden en – katten) in Dahab, South Sinai, Egypte. En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het primaire doel van de stichting is het verwerven van middelen waarmee de lokale hulporganisaties(s) sterilisatie(TNR) projecten kunnen uitvoeren. Alleen zo kan, in de ogen van de stichting, een duurzame oplossing voor de zwerfdieren problematiek worden gevonden. De primaire lokale beneficiant van de stichting is Animal Welfare Dahab die in goed overleg met de lokale overheid TNR acties uitvoert. Deze acties worden financieel ondersteund door de stichting. Maar ook andere lokale projecten kunnen worden gesteund.

Inzamelingsacties worden georganiseerd via de website (www.zwerfdierenindahab.nl), social media (facebook) en lokale fondsenwerfacties. Ook staan we regelmatig op evenementen om geld in te zamelen. Dit kan zowel in Nederland als Egypte zijn. Er zijn in Nederland diverse partnerships met organisaties. In Egypte staan in de lokale restaurants en hotels diverse collectebussen om geld in te zamelen. Verder wordt gebruik gemaakt van Google Grants het sponsor programma voor geregistreerde goede doelen van Google.  Sinds begin 2015 worden ook inkomsten gegenereerd via de webshop met verkoop van artikelen.

Controle van gelden middels voorzitter en penningmeester. Toezicht door overige bestuursleden middels kwartaalverantwoording tijdens bestuursvergadering. Middelen worden zoveel mogelijk lokaal ter beschikking gesteld onder direct toezicht van twee of meerdere bestuursleden.

Bestuurders:
Voorzitter:                         Michel Groenewegen
Penningmeester:               Job Neelen
Secretaris:                          Dory Heuseveldt
Bestuurslid:                       Michiel Cazemier

Beloningsbeleid:
De stichting/anbi kent geen beloningsbeleid omdat uitsluitend gewerkt wordt met vrijwilligers.

Activiteiten:
De stichting is opgericht op 23 november 2012. In het jaar 2012 zijn met name voorbereidende activiteiten uitgevoerd. Zo is de website gemaakt, is social media en Google Adwords ingericht om bekendheid te geven aan het werk van de stichting. Verder is in Egypte zelf nauw overleg en voorbereiding geweest met Animal Welfare Dahab om in april 2013 te komen tot een grootschalige TNR actie.

In 2014 is ons beleid verder voortgezet. Er zijn 3 grote TNR projecten geweest waar we als vrijwilligers aan bijgedragen hebben. Ook zijn inkomsten van de stichting besteedt aan hulpmiddelen voor deze projecten. Zo is een vang en dwang kooi aangeschaft om verwilderde katten te kunnen opnemen in het project. Ook zijn handschoenen en vangmiddelen voor honden verstrekt aan de lokale vrijwilligers. Tenslotte zijn sterilisatie middelen aangeschaft.

In 2015 zijn de TNR projecten verder voortgezet. Ook zijn we meer actief op markten en braderieën om met de verkoop van kleine goederen meer inkomsten voor het project te genereren. Vanuit Dahab is het verzoek gekomen om in 2016 ook paarden op te nemen in het project. Er is een lokale groep vrijwilligers die zich over verwaarloosde paarden wil ontfermen. We proberen dit verder op te zetten en te ondersteunen. Kortom, onze stichting is en blijft volop in beweging!

In 2016 t/m 2020 zijn wederom TNR projecten uitgevoerd. Aan de inkomstenkant is de webshop verder ontwikkeld. Ook daaruit komen diverse donaties die direct worden ingezet voor de TNR projecten. Verder is een donatie gedaan voor een educatie project en is een bijdrage gedaan voor reparatie van de auto die AWD gebruikt voor het verzorgen en voederen van de dieren op straat.

Vanaf 2020 is bij het werk van Animal Welfare Dahab ook de opvang en verzorging van c.a. 200 honden in de Waadi gekomen. Deze activiteiten leggen een groot beslag op onze vrijwilligers en financiele middelen. Het vinden van adoptieadressen voor deze honden is vanaf 2020 met goed succes uitgevoerd door de vrijwilligers. Heden ten dage zijn nog ongeveer 60 honden in de Waadi waarvoor we een definitief plekje zoeken.

Jaarrekening 2021:

Jaarrekening 2020: